Privacy policy

Privacy Verklaring

Leden, voormalige leden, prospecten, Public Relations 

De door Fedagrim VZW uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») zijn onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”). 

Verantwoordelijke voor de Verwerking

Fedagrim VZW, Jules Bordetlaan 164, bus 4, 1140 Brussel
Tel : +32.(0)2/262.06.00
Email : privacy@fedagrim.be

Tot wie is deze privacy verklaring gericht ?

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en voormalige leden, prospecten en personen die ons informatie vragen.

Deze privacy verklaring is eveneens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze “Public Relations” met wie wij contact onderhouden in het kader van onze missie als beroepsfederatie. 

Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken :

a) Huidige/voormalige leden, prospecten

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres, telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Voor de leden van de Raad van Bestuur: geboortedatum, privé adres, kopie van de identiteitskaart en kopie van de uitgelezen informatie beschikbaar op de kaart.
 • Informatie mbt uw onderneming: naam, rechtsvorm, adres, telefoon, e-mail, BTW-nummer, ondernemingsnummer, aard onderneming, aantal tewerkgestelde personen, nummer paritair comité
 • Informatie mbt uw lidmaatschap bij Fedagrim (lidmaatschap, startdatum, vervaldatum, betreffende groepering, lidmaatschapshistoriek, type abonnementen, nieuwsbrieven …)
 • Betalingshistoriek
 • Informatie betreffende de uitoefening van uw rechten en de verwerking van uw persoonsgegevens (toestemming, intrekking toestemming, uitgeoefend recht op verzet , …)
 • Informatie mbt uw inschrijvingen en/of sponsoring voor onze activiteiten/ events
 • Elke informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen via onze website en/of vragen die u ons heeft gesteld)
 • Datum van registratie van informatie en bron

b) Public Relations

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres, telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Informatie mbt uw onderneming of uw administatie : naam, rechtsvorm, adres, telefoon, e-mail, BTW-nummer, ondernemingsnummer, activiteit
 • Informatie mbt de uitoefening van uw rechten inzake verwerking van persoonsgegevens (toestemming, intrekking toestemming, uitoefening recht van verzet, …)
 • Informatie mbt uw inschrijvingen en/of sponsoring voor onze activiteiten/ evenementen
 • Elke informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen via onze website en/of vragen die u ons heeft gesteld)
 • Datum van registratie van informatie en bron

Informatie verzameld via cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie opslaan via onze cookies.
Voor meer informatie over dit specifiek gebruik, gelieve onze « cookie policy » te raadplegen, beschikbaar op onze website :

Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen ook gebruik maken van informatie afkomstig uit externe databases (bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen/Nationale Bank of via fabrikanten/importeurs die ons een lijst van hun distributeurs verstrekken) of van uw websites om uw gegevens bij te werken of u gepersonaliseerde reclame te sturen.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden

a) Huidige/voormalige leden, prospecten

Met uw toestemming (rechtsgrond : artikel 6a van de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden :

 • Beantwoorden van uw vragen via onze website of elk ander communicatiekanaal
 • Toesturen van onze nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven of verwerken van uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden

U kan uw toestemming op elk moment intrekken door met ons contact op te nemen conform de procedure omschreven onder de rubriek « uw rechten uitoefenen »

In het kader van de aanvraag van een offerte of de uitvoering van uw contract (rechtsgrond : artikel 6b van de privacywetgeving) :

 • Voor algemeen lidmaatschapsbeheer en daarmee verbonden activiteiten
 • Voor het versturen van informatie bestemd voor leden
 • Voor de uitvoering van uw abonnementen/nieuwsbrieven
 • Voor boekhoudkundige verwerking en invordering van schuldvordering

Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten. Bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn immers noodzakelijk voor de uitvoering van onze activiteiten
In dergelijk geval waken wij erover een evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privacy (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving):

 • Om u te informeren voor marketingdoeleinden over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel of u te informeren voor producten en diensten van geselecteerde derden
 • Voor aanvragen tot sponsoring
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken met nuttige informatie van externe partners
 • Om contact met u op te nemen voor marktonderzoek
 • Om onze producten of diensten te verbeteren, onze events, websites of mobiele applicaties aan te passen aan de voorkeuren van onze bezoekers, leden of prospecten
 • Voor de bestrijding van mogelijke fraude, overtredingen en inbreuken en om het beheer van geschillen en mogelijke juridische procedures te waarborgen

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

b) Public Relations

Met uw toestemming (rechtsgrond : artikel 6a van de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden :

 • Beantwoorden van uw vragen via onze website of elk ander communicatiekanaal

U kan uw toestemming op elk moment intrekken door met ons contact op te nemen conform de procedure omschreven onder de rubriek « uw rechten uitoefenen »

In het kader van de aanvraag van een offerte of de uitvoering van uw contract (rechtsgrond : artikel 6b van de privacywetgeving) :

 • Voor algemeen contactenbeheer
 • Voor boekhoudkundige verwerking en invordering van schuldvordering

Wanneer wij hiervoor over een gerechtvaardigd belang beschikken, in het kader van het creëren van visibiliteit voor Fedagrim ten aanzien van onze Public Relations. In dergelijk geval waken wij erover een evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privacy (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving):

 • Om u onze persberichten of andere relevante informatie betreffende Fedagrim en haar leden te sturen
 • Om u te contacteren in het kader van aanvragen aan bevoegde autoriteiten
 • Voor aanvragen tot financiële steun

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

Doorgegeven gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen :

 • Aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (vb. Externe call centers, reclamebureaus, IT service providers, cloud service providers, incassobedrijven…). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies.
 • Aan Traxio vzw indien uw lidmaatschap hierin voorziet (niet van toepassing op de gegevens van onze public relations).
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers
 • Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Doorgegeven gegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie

Bewaartermijn van uw gegevens

Gegevens van prospecten worden bewaard gedurende een periode van tien jaar vanaf de opname in ons bestand.

Gegevens van leden/klanten worden bewaard gedurende een periode van tien jaar vanaf het einde van het lidmaatschap, abonnement of aankoop. Elke hernieuwing van lidmaatschap, abonnement of nieuwe aankoop zal een nieuwe bewaartermijn van start doen gaan. Deze bewaartermijn is niet van toepassing als u nog een openstaande schuld heeft tav Fedagrim. In dergelijk geval behouden wij uw gegevens in ons bestand zolang de openstaande schuld niet is voldaan.

Als u onze nieuwsbrief ontvangt (als prospect of als lid), worden uw gegevens in ons bestand bewaard totdat u ons vraagt deze niet meer te ontvangen.

Indien u tot onze public relations behoort, bewaren wij u gegevens zolang u de functie uitoefent voor dewelke wij uw gegevens in ons bestand hebben opgenomen.

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.
met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen.
Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw gegevens moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Zij gaan bewust om met persoonsgegevens en confidentiële informatie.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen

Uw recht op toegang en verbetering

Conform de bepalingen van de privacy wetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u Fedagrim toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens dwz vragen dat we ze niet meer gebruiken voor direct marketing doeleinden (om u reclame toe te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen (om u de reclame toe te sturen die we het meest interessant voor u achten, op basis van uw marketingprofiel).

U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor dezelfde direct marketing doeleinden.

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: Fedagrim VZW, Jules Bordetlaan 164, bus 4, 1140 Brussel, tav afdeling Privacy of per e-mail gericht aan privacy@fedagrim.be

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over onze privacy verklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u ons schriftelijk contacteren via hierboven vermeld adres.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be.