Disclaimer

DISCLAIMER

Uitgever

FEDAGRIM VZW
E-mail: privacy@fedagrim.be
Jules Bordetlaan 164 bus 4
1140 Brussel
BTW: BE 0407.230.150
RPR: Brussel, Nederlandstalig

Hierna “Fedagrim”

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden (dwz onderhavige “disclaimer”, de “privacy policy”, de “cookies policy” van Fedagrim).

Door uw toegang tot en het gebruik dat u van deze website maakt, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Fedagrim behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Fedagrim, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden.

Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Fedagrim. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Fedagrim. Alhoewel Fedagrim zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, verleent zij geen garanties betreffende de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch garandeert zij dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een welbepaald doel.

Fedagrim kan bovendien geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de inhoud van deze website of iedere website waarnaar wordt verwezen via hyperlinks.

Hyperlinks naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Fedagrim verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Fedagrim wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Fedagrim materiaal te sturen, geeft u aan Fedagrim het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Fedagrim de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Fedagrim heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fedagrim houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Rechtbanken

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.