Cijfers en Letters

(DS) Dossiers
(KC) Kerncijfers
(MB) Mechabulletins
(MI) Marktinfo
(TI) Tractorinschrijvingen
(VS) Verslagen
(DS)
Werkbon: standaard document
Geplaatst op 30/11/2015
(MB)
Mechabulletin 05/2017
Geplaatst op 02/08/2017
(DS)
Veilig gebruik van landbouwmachines
Geplaatst op 13/07/2017

brochure "veilig gebruik van landbouwmachines" editie 2017

(MB)
Mechabulletin 04/2017
Geplaatst op 23/06/2017
(VS)
Verslag groep Tuin 15/06/2017
Geplaatst op 05/07/2017
(KC)
Marktcijfers augustus 2017
Geplaatst op 09/08/2017
(DS)
Outplacementpartners
Geplaatst op 29/06/2017

Traxio selecteerde recent drie outplacementbureaus als partner, Daoust, Ucare en SBS Skill BuilderS, die onze werkgevers snel en efficiënt kunnen ontzorgen wat betreft outplacement zodat zij op een wettelijk correcte en eenvoudige wijze het juiste outplacementpakket kunnen aanbieden. 

Deze drie partners bieden iedere arbeider een professionele begeleiding aan en er is bij ieder van hen de wens om zich te laten bijstaan door EDUCAM vzw indien het nodig zou zijn om de professionele balans, het sectoraal profiel en de eventueel nodige opleidingsbehoeften van de betrokken arbeider in kaart te brengen. EDUCAM vzw kan tevens advies geven over de mogelijke leveranciers die deze opleidingsbehoeften kunnen invullen.

Traxio heeft bovendien transparante voordeeltarieven en betalingsmodaliteiten met hen afgesproken voor haar leden én voor de leden van Traxio-Febelcar en Fedagrim.

Het partnership viseert het outplacement van onze arbeiders in vier outplacementstelsels: het algemeen, het bijzonder, het specifiek stelsel in het kader van een activerend beleid bij herstructurering en het door de werkgever vrijwillig aangeboden outplacement.

 

Werkgevers die outplacement moeten aanbieden aan hun bedienden (APCB 200) kunnen terecht op de website van CEVORA.

 

Graag meer informatie?

Zie www.traxio.be - Hulp nodig? – Sociaal.

(KC)
Nieuwsbrief melkveehouderij Q2/2017
Geplaatst op 03/08/2017
(KC)
Marktcijfers juli 2017
Geplaatst op 03/08/2017
(DS)
Vademecum PVB
Geplaatst op 31/03/2017

Vademecum voor voertuigen van speciale constructie

 

(DS)
Aanvraagformulieren PVB
Geplaatst op 19/05/2017

In opvolging van de vergadering rond homologatie, zijn gisteren de fiche’s 500 en RC vrijgegeven.

De documenten zijn toegevoegd als bijlage.

In geval van vragen kan u terecht bij:

Team Homologatie

homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

 

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN

Verkeersveiligheid

T 02 553 72.57  F02 553 71 08  

Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

 

(MB)
Mechabulletin 03/2017
Geplaatst op 29/05/2017
(VS)
Verslag Raad van Bestuur 16/03/2017
Geplaatst op 22/03/2017
(VS)
Rapport Conseil d'Administration 16.03.2017
Geplaatst op 05/04/2017
(VS)
Verslag Groep Landbouw 30/3/2017
Geplaatst op 10/05/2017
(VS)
Verslag groep Veeteelt
Geplaatst op 29/05/2017
(VS)
Verslag RvB 18/5/2017
Geplaatst op 29/05/2017
(KC)
Nieuwsbrief Melkveehouderij Q1/2017
Geplaatst op 13/04/2017
(KC)
Marktcijfers april 2017
Geplaatst op 13/04/2017
(DS)
dossier: omgevingsvergunning
Geplaatst op 17/03/2017

Eind vorig jaar was er ongerustheid. Zou het lukken om te starten met de omgevingsvergunning op 23 februari? Uiteindelijk werd beslist dat er voor de provincies en voor Vlaanderen geen uitstel werd verleend. De gemeenten konden uitstel vragen tot 1 juni. Op vier gemeenten na (Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden) vroegen ze alle uitstel tot 1 juni (met uitzondering van Beersel: tot 18 april en Diest: tot 2 mei). Milieuvergunningen verleend na 23 februari worden wel voor onbepaalde duur verleend. Een van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen is daarmee wel in werking getreden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in 2017 verdwijnen - geleidelijk aan - de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. De omgevingsvergunning komt ervoor in de plaats. Verder zullen dit jaar ook het departement Ruimte Vlaanderen en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie fuseren. Milieu en ruimtelijke ordening worden zo in Vlaanderen steeds verder geïntegreerd.

De weg naar de omgevingsvergunning.

Sinds 23 februari worden omgevingsvergunningen verleend. Stedenbouwkundige en milieuvergunningen behoren stilaan tot het verleden. 

Met de nieuwe omgevingsvergunning verdwijnen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en krijgen we hiervoor een nieuw soort vergunning in de plaats. De omgevingsvergunning is daarenboven niet enkel van toepassing op zogenaamde 'gemengde projecten'. Dit zijn projecten waarvoor vroeger een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning nodig was, bijvoorbeeld voor het bouwen en exploiteren van een varkenshouderij. Ook voor het bouwen van een loods of een woning waarin geen milieuvergunningsplichtige activiteiten plaatsvinden, in nu een omgevingsvergunning nodig.

De inhoudelijke bepalingen over de vergunningsverlening blijven wel afzonderlijke geregeld.

Meer info in bijlage.

Inhoud:

- De weg naar de omgevingsvergunning.

- Wat met bestaande milieuvergunningen?

- Wat denkt Minister Schauvliege ervan?

- De administratie is er klaar voor.

- Hoe zit het in de praktijk?

- Case voor een nieuwe melkveestal.

BRON: Management&Techniek10/3/2017

(MB)
Mechabulletin 01/2017
Geplaatst op 16/02/2017
(TI)
Markt tractoren en verreikers -50pk december 2016
Geplaatst op 17/02/2017
(VS)
Verslag Raad van Bestuur 19/1/2017
Geplaatst op 20/01/2017
(MB)
Mechabulletin 10/2016
Geplaatst op 12/01/2017
(KC)
Nieuwsbrief melkveehouderij Q4 2016
Geplaatst op 04/01/2017
(DS)
Mother regulation
Geplaatst op 28/10/2016

Verordening 167/2013

(DS)
Update Réglementation & Tips & tricks machines agricoles
Geplaatst op 09/06/2016
(DS)
Landbouwstatistieken
Geplaatst op 18/04/2016

Aantal landbouwbedrijven blijft dalen in 2015.

In 2015 is het aantal landbouwbedrijven verder afgenomen. Met een achteruitgang van 0,8% ten opzichte van 2014 was de daling van 2015 echter minder uitgesproken dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de landbouwstatistieken voor 2015 die door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium berekend werden.

Wat de gewassen betreft, is de oppervlakte suikerbieten opnieuw fors gekrompen. sinds 1999 ging bijna de helft van de oppervlakte suikerbieten verloren in België, met een gemiddelde jaarlijkse inkrimping van 4%. In 2015 hebben granen en meer bepaald spelt veld gewonnen als gevolg van de stevige terugval van de suikerbieten. Sinds 2011 is de oppervlakte spelt meer dan verdubbeld. Ook vlas liet een sterke groei van de beteelde oppervlakte optekenen, met bijna 20% ten opzichte van 2014.

Voorts kenden ook braakland (+26%) en voedergewassen in het algemeen (+34%) een aanzienlijke groei. Eveneens is de oppervlakte peulvruchten flink gestegen, zowel voor groenvoerders (+30%) als voor droog geoogste peulvruchten (+38%). De stijging van peulvruchten is vooral opmerkelijk in Vlaanderen. Deze trends houden verband met de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij de vergroening meer ruimte moet krijgen. De opmerkelijke ontwikkelingen in de oppervlakten zijn ook toe te schrijven aan wijzigingen in het systeem voor de aangifte van oppervlakten bij de gewesten (zie methodologische opmerking hieronder).

Wat de rundveestapel betreft, nam het aantal melkkoeien in productie tussen december 2014 en november 2015 fors toe in Vlaanderen (+4,75%). Namelijk reageerden Vlaamse rundveehouders op de afschaffing ...

BRON: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

(MI)
CEMA Business Barometer
Geplaatst op 18/08/2017

A monthly survey within the European agricultural machinery industry (started in 2008), coverage of all major sectors - from tractors to municipal equipment

website: http://www.cema-agri.org/publications/2/download